OGÓLNE WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ AEROMEDIA.PL

obowiązujące od dnia 15-04-2011 roku

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej mają zastosowanie do umów na korzystanie z majątkowych praw autorskich do fotografii autorstwa Kacpra Kowalskiego prowadzącego autorską pracownię 'aeromedia.pl', 'kacperkowalski.pl' oraz działalność gospodarczą pod nazwą:
Kacper Kowalski FABRYKA, ul Abrahama 48A/26 81-395 Gdynia, NIP 5842398164, REGON 220782765

2. W dalszej części Ogólnych Warunków Umowy Licencyjnej poszczególne pojęcia oznacza się mianem:
- Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej- OWUL,
- umowa na korzystanie z majątkowych praw autorskich - Licencja,
- osoba korzystająca z majątkowych praw autorskich - Licencjobiorca,
- majątkowe prawa autorskie - prawa autorskie,
- Kacper Kowalski prowadzący autorską pracownię Aeromedia.pl oraz kacperkowalski.pl - Licencjodawca,

3. Przez następujące pojęcia rozumie się:
- fotografie - fotografie sporządzone dowolną techniką, mogące być udostępnionymi w dowolny sposób i za pomocą dowolnego nośnika, będące przedmiotem majątkowych praw autorskich,
- dokument sprzedaży - dokument transakcyjny wskazujący w swej treści między innymi przedmiot praw autorskich, zakres uprawnień do korzystania z praw autorskich oraz należne Licencjodawcy wynagrodzenie.

4. Dysponowanie prawami autorskimi będącymi przedmiotem Licencji przysługują Licencjodawcy.

5. Licencja obejmuje jedynie prawa korzystania z praw autorskich do fotografii (w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej) na polach eksploatacji wyszczególnionych na dokumencie sprzedaży, w granicach i na okres tam wskazanych.

6. Fotografie o niskiej rozdzielczości udostępnione na stronach internetowych Licencjodawcy, płytach CD, DVD i innych nośnikach danych mogą być wykorzystywane jedynie do wstępnych projektów dla użytku wewnętrznego.

7. Na podstawie Licencji Licencjobiorca nie nabywa praw autorskich jak i uprawnień do rozporządzania prawami autorskimi do fotografii, udostępnionymi oryginałami lub kopiami fotografii oraz ich opracowaniami na rzecz osób trzecich, w szczególności do ich zbywania na podstawie jakiegokolwiek tytułu, oddawania w używanie, najem itp. Nie wyłącza to możliwości wykonywania prawa Licencjobiorcy przez osoby trzecie na potrzeby Licencjobiorcy, w jego imieniu i na jego rzecz.

8. Licencjobiorca jest upoważniony do opracowania fotografii Licencjodawcy.

9. Licencjobiorca nie może wprowadzić do obrotu fotografii jako samodzielnego produktu w jakiejkolwiek formie utrwalania i zwielokrotniania, w tym elektronicznej.

10. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje w wykonywaniu praw autorskich będących przedmiotem Licencji.

11. W przypadku gdy licencja dotyczy publikacji fotografii za pomocą mediów elektronicznych (np w internecie) wielkość zdjęcia nie może przekraczać rozmiaru 800 x 600 pikseli.

12. Licencja nie ma charakteru wyłącznego. Licencjodawca zachowuje prawo udzielenia dalszych Licencji dotyczących praw autorskich do jego fotografii na dowolnych polach eksploatacji.

13. Jeżeli dokument sprzedaży nie stanowi inaczej, Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczenia każdego egzemplarza fotografii sporządzonego lub rozpowszechnionego w jakiejkolwiek formie adresem strony internetowej Licencjodawcy „fot: aeromedia.pl”. W razie niewykonania tego obowiązku Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości dziesięciokrotności należnego mu wynagrodzenia wskazanego w dokumencie sprzedaży. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Licencjodawcy dochodzenia odszkodowania na mocy przepisów obowiązującego prawa.

14. Licencjobiorca nie może wykorzystywać fotografii w sposób sprzeczny z prawem jak i pociągający za sobą uszczerbek dla dóbr osobistych Licencjodawcy.

15. Momentem przejścia na Licencjobiorcę uprawnień do korzystania z praw autorskich to moment zapłaty na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Licencja uprawnia do korzystania z praw autorskich przez okres dwóch lat chyba, że dokument sprzedaży stanowi inaczej.

16. Zapłata wynagrodzenia należnego Licencjodawcy winno nastąpić na jego rachunek bankowy prowadzony przez eurobank oddział Gdynia nr 97 1470 0002 2343 6566 7000 0001 tytułem wg numeru dokumentu sprzedaży.

17. Zapłatę wynagrodzenia na rzecz Licencjobiorcy postrzega się jako akceptację warunków umowy w tym postanowień OWUL.

18. Działania i zaniechania wbrew postanowieniom OWUL, korzystanie z praw autorskich bez uprawnień podlega ochronie prawnej, w tym prawno karnej ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631)

koniec

project by F11 Studio